Wednesday, March 8, 2017

Zákaz činnosti polit

zákaz činnosti polit, stran a spol. organizaci

Diggelmann

Diggelmann [dy-] Walter Aíatthias, *1927, švýc. prozaik píšící němjeho romány jsou kritickým pohledem na švýc. neutralitu za 2. svět. války (Pozůstalost) a souč. švýc. společnost (Výslech Har rýho Windá). diggeři [dyge-, angl. kopáči], radikální hnutí malorolníků a bezzemkí s ideol. kom. utopie v angl. burž. revoluci.

Tuesday, March 7, 2017

Disimulace

disimulace [dy-, lat.] 1. lék. dissimulatio — vědomé zastírání chorobných příznaků z psychických příčin; 2. práv. zastírání jednoho práv. úkonu jiným práv. úkonem. Např. někdo prodá jinému naoko věc (simulovaný práv. úkon), aby zakryl, že mu věc daruje (disimulovaný práv. úkon). 1 když d. sama o sobě nepůsobí neplatnost disi-mulovaného práv. úkonu, bude tento úkon neplatný tam, kde svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí zájmům společnosti.

Antropomotorika

antropomotorika [řec. + lat.], aktolo-gie, kineziologie, kinantropologie — teorie motoriky člověka; zkoumá jeho pohybové projevy a možnosti, jejich vývoj, stabilizaci a regresi v průběhu života. Svými poznatky přispívá k ú-činnosti těl. procesu a sport, tréninku, antroposociologie [řec. + lat. + řec.], antropologická sociologie — burž. teorie, odvozující sociální postavení jednotlivců a skupin od jejich anato-micko-fyziol. znaků a na tomto zákl. posuzující spol. jevy. Zakl. G.V. La-pouge (1854 až 1936). A. se stala součástí rasismu.

CaLaraites

CaLaraites [ka-tés. lat.], vyhynulá per-

Balzac

Balzac [-k] Honoře de, 1799— 1850, fr. romanopisec, největší představitel kritického reál. v západoevr. literaturách. Téměř stem románů a povídek se společným titulem Lidská komedie podal mohutný obraz lidských vztahů ve spol. ovládané penězi. Postavy jsou tu nedílnou součástí prostředí, charaktery formovány spol. vztahy. Řada výrazných postav prochází několika romány cyklu (ctižádostivý Rastignac, slabošský básník Lucien de Rubempré, býv. galejník Vautrin, bankéř Nucin-gen). Nejvýzn. romány: Evženie Gran-detová, Otec Goriot, Ztracené iluze, Velikost a pád Césara Biroteaua, Lesk abida kitrtizán, Sestřenice Běta, Bratranec Pont. U nás slavilo Balzacovo dílo velké úspěchy, některé romány měly 10 i více vydání. Spisy v 15 svazcích začaly vycházet v Knihovně klasiků 1950.

Bouvetův ostrov

Bouvetův ostrov [buve-], norský Bou-vetpya — sopečný ostrov na J Atlantského oceánu (54"26'j. š., 3C24' v.d.), 58 km2, až 935 m n.m. Od 1930 je norským závislým územím.