Wednesday, March 8, 2017

Zákaz činnosti polit

zákaz činnosti polit, stran a spol. organizaci

Diggelmann

Diggelmann [dy-] Walter Aíatthias, *1927, švýc. prozaik píšící němjeho romány jsou kritickým pohledem na švýc. neutralitu za 2. svět. války (Pozůstalost) a souč. švýc. společnost (Výslech Har rýho Windá). diggeři [dyge-, angl. kopáči], radikální hnutí malorolníků a bezzemkí s ideol. kom. utopie v angl. burž. revoluci.

Tuesday, March 7, 2017

Disimulace

disimulace [dy-, lat.] 1. lék. dissimulatio — vědomé zastírání chorobných příznaků z psychických příčin; 2. práv. zastírání jednoho práv. úkonu jiným práv. úkonem. Např. někdo prodá jinému naoko věc (simulovaný práv. úkon), aby zakryl, že mu věc daruje (disimulovaný práv. úkon). 1 když d. sama o sobě nepůsobí neplatnost disi-mulovaného práv. úkonu, bude tento úkon neplatný tam, kde svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí zájmům společnosti.

Antropomotorika

antropomotorika [řec. + lat.], aktolo-gie, kineziologie, kinantropologie — teorie motoriky člověka; zkoumá jeho pohybové projevy a možnosti, jejich vývoj, stabilizaci a regresi v průběhu života. Svými poznatky přispívá k ú-činnosti těl. procesu a sport, tréninku, antroposociologie [řec. + lat. + řec.], antropologická sociologie — burž. teorie, odvozující sociální postavení jednotlivců a skupin od jejich anato-micko-fyziol. znaků a na tomto zákl. posuzující spol. jevy. Zakl. G.V. La-pouge (1854 až 1936). A. se stala součástí rasismu.

CaLaraites

CaLaraites [ka-tés. lat.], vyhynulá per-

Balzac

Balzac [-k] Honoře de, 1799— 1850, fr. romanopisec, největší představitel kritického reál. v západoevr. literaturách. Téměř stem románů a povídek se společným titulem Lidská komedie podal mohutný obraz lidských vztahů ve spol. ovládané penězi. Postavy jsou tu nedílnou součástí prostředí, charaktery formovány spol. vztahy. Řada výrazných postav prochází několika romány cyklu (ctižádostivý Rastignac, slabošský básník Lucien de Rubempré, býv. galejník Vautrin, bankéř Nucin-gen). Nejvýzn. romány: Evženie Gran-detová, Otec Goriot, Ztracené iluze, Velikost a pád Césara Biroteaua, Lesk abida kitrtizán, Sestřenice Běta, Bratranec Pont. U nás slavilo Balzacovo dílo velké úspěchy, některé romány měly 10 i více vydání. Spisy v 15 svazcích začaly vycházet v Knihovně klasiků 1950.

Bouvetův ostrov

Bouvetův ostrov [buve-], norský Bou-vetpya — sopečný ostrov na J Atlantského oceánu (54"26'j. š., 3C24' v.d.), 58 km2, až 935 m n.m. Od 1930 je norským závislým územím.

Dobrudžská vrchovina

Dobrudžská vrchovina, vrchovina v Rumunsku a Bulharsku mezi dolním tokem Dunaje, jeho deltou a Černým mořem. Tabulová stavba starého kryst. masívu, max. 467 m n.m.

Monday, March 6, 2017

čukčská literatura

čukčská literatura, rozvijí se od 1932. Vynikl J. Rytcheu (*1930), překl. rus. klasiků i souč. autorů; některé jeho povídky vyšly i česky.

Cavaignac

Cavaignac [kaveňak] Louis Eugéne, 1802 — 1857, fr. generál; 1848 gen, guvernér Alžírská a min. války; v červnu 1848 brutálně potlačil řev. hnutí v Paříži.

Brewsterův úhel

Brewsterův úhel [brústr-], polarizační úhel - úhel dopadu paprsku elmag. vlnění na rozhráni dvou prostředí o různých indexech lomu, při němž odražený a lomený paprsek jsou navzájem kolmé; odražený paprsek je potom rovinné polarizován.

Brachet

Brachet [-še] Jean Louis, *1909, belg. embryolog a biochemik; prof. univ. v Bruselu. Studuje embryologické problémy z biochem. hlediska. Brachiosaurus [lat. < řec.], obrovský veleještěr afr. a severoamer., svrchno-jurský až spodnokřídový. Dlouhý až 25 m, vysoký 12 m, s malou hlavou, brachy- [řec.], první část složených slov s významem krátký (např. brachy kefalie).

Dlhý kanál

Dlhý kanál, ř. na Slovensku, pravo-stranný přítok Nitry, 51 km dlouhý, téměř bezlesé povodí 428 km2.

X3 + y* = 3 axy

x3 + y* = 3 axy, kde a — konstanta.

Sunday, March 5, 2017

Dermatomykóza

dermatomykóza [řec.], dermaiomyco-sis — kožní onemocnění živočichů a člověka, působené patogenními houbami, zejm. ze skupiny dermatofyta; vyskytuje se kdekoliv na povrchu těla, hl. v meziprstních prostorách nohou. Projevuje se pupínky, puchýřky, neštovičkami i hrbolky Děli se na d. povrchní, hluboké a systémové. Některé d. mohou být vyvolány kvasinkami (kandidózy).

Desilikace vody

desilikace vody [lat.], odstraňováni kysličníku křemičitého z vody. Provází se při úpravě napájecí vody pro parní kotle.

Břidlice

břidlice, jakákoliv přeměněná hornina se zřetelnou břidličnatostí (krystalická b.) i jemnozmný zpevnéný sediment s výraznou vrstevnatostí (s pelitickou i prachovou frakcí).

Čang Čchien

Čang Čchien, 2.st. př.n.l., Čín. politik; vedl 138 — 126 dipl. misi chanského císaře Wu-tiho do Baktrie; první Číňan, o němž je známo, že se dostal do stř. Asie.

Antigua

Antigua [-tygva, entýge], přidružený stát Velké Británie v Malých Antilách v Karibském moři, s dependencemi 442 km2, 74 000 obyv., černochů a mu-latů, úřední jaz. angl., hl.m. Saint John's. - K A. patři ostrovy Barbuda a Redonda. - Ostrovy sopečného a korálového pův. Z plochého pobřeží

Caboto

Caboto [kabó-] Giovanni, 1450 — 1498, benátský mořeplavec; hledal sz. průjezd do Asie, prozkoumal např. Grónsko, Labrador.

Saturday, March 4, 2017

Clarté

Clarté [k-te, fr.],pokroková mez. organizace inteligence na obranu míru a sov. státu zal. v době protisov. intervence 1919 Barbussem; členy France, Rolland aj. 1919 — 28 vycházel stejnojmenný čas. C. skončila činnost 1928. Clary [klá-], rak. šlechtický rod, pův. it., po Bílé hoře se usadil v Čechách. Sňatkem s dědičkou po Johannu Aldringenovi vznikl rod C.-Aldringen. Hrabě Mannfred C.-Aldringen (1852 až 1928) jako rak. min. předseda (2. 10.-21. 11. 1899) zrušil jazyková nařízení.

Braun

Braun, Juda Tadeáš, detail, NG

Briliant

briliant [fr.] 1. miner. vybroušený tvar diamantu, u něhož je max. vyižito rozptylu a odrazu světla, popř. Stép-nosti a různé tvrdosti krystalových ploch; 2. polygr stupeň velikosti písma (3 body; 1,128 mm).

Adamová Jaroslava

Adamová Jaroslava, *1925, č. herečka; členka Městských div. pražských od 1962. Z div. roli: Ibsenova Hedda Gablerová, Tolstého Anna Kareninová,

Čapkmč Ján

Čapkmč Ján, 1780-1847. sl. dějepisec. etnograf, osvícenský publicista; autor lat. a něm. spisů a sl. nár. obrany Slawismus und Pseudoma-

Arabové

Arabové, národy semitské jaz. skupiny v Přední Asii (hl. na Arab. poloostrově), sz. a sev. Africe, menšiny hl. ve vých. Africe (celkem asi 90 mil.). Se začínající industrializací se vytváří děl. třída, ale většina dosud zemědělci, část kočovní pastevci (Beduíni) a obchodníci. Od 7.st. hl. nositelé islámu, který rozšířili od Španělska po Indonésii. Jaz. je arabština, rozdělená na řadu místních dialektů (egyptská, tuniská, syrská j.

Friday, March 3, 2017

Krocích

krocích, virtuózni interpretace, cikánský jazy k, cikánština — souhrnné označeni početných nářečí Cikánů (Romů); patří k indoiránské větvi indoevr. jazyků.

Dolin Anton

Dolin Anton, *1904, vl.jm. Patrick Healey-Kay, brit. tanečník a choreograf.

Dunlop Company Ltd.

Dunlop Company Ltd. [dan- kampeny]. největší brit. a zapadoevr. koncem gumárenského prúm. Zal. 1889 v Belfastu. do 1967 jako Dunlop Rubber Company Ltd.

Dubinu

Dubinu [-ĎinJ Michail Afichajlovič, *1901, sov. fyz. chemik; akad. AV SSSR (1943). Pracuje v oboru ad-sorpce plynů a výzk. adsorbentů. Státní cena SSSR (1942,1950).

BaltuŠis Juozas

BaltuŠis Juozas, *1909, vl.jm. Albertas Juozenas. litevský sov. prozaik, dramatik a veř. pracovník. V um. tvorbě zachycuje proměny vesnice (román Parduotos vasaros — Prodaná léta, č. hra Zpívají kohoutí).

Thursday, March 2, 2017

Blasis Carlo

Blasis Carlo, 1797-1878, it. tanečník, choreograf a pedagog; 1820 autor první učebnice klas. tance.

Dobrovolný Filip

Dobrovolný Filip, 1880- 1930, č. prac. kom. hnuti, zakládající člen KSČ; dlouholetý šéfredaktor Rudého práva, od 1925 člen ÚV KSČ, 1924 - 28 kandidát exekutivy KI; 1929 — 30 senátor.

Bnsidas. f422 př.n.L

Bnsidas. f422 př.n.L, spartsky vojevůdce. vitčz nad Athéňany v pelo-ponéské válce.

Bratislavská Kra

Bratislavská Kra, mez. hud. festival populárních písni, pořádaný každoročně v červnu od 1966. Součástí je soutěž písni ós. autorů a přehlídkové koncerty našich i zahr. souborů a interpretů.